وصف تجریری بودن اسناد تجاری نتیجه اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت است. براساس این وصف، سند تجاری بعد از صدور یا ظهر نویسی از رابطه پایه ای که منشا تعهد پایه است، جدا و منفک میشود. در نتیجه ایرادات رابطه پایه در برابر دارنده غیرمستقیم با حسن نیت قابل استناد نیست.
ایرادات:
الف- ب :قابل استناد بدون ایرادات
ج: در برابر دارنده غیرمستقیم با حسن نیت غیرقابل استناد بدون ایرادات، مگر:
• ایراد عدم اهلیت(در صورت اثبات آن از مسئولیت معاف خواهد شد)
• ایراد مجعول بدون امضا
• ایراد تغییر مندرجات سند بعد از امضاء آن(فقط مسئول پرداخت مبلغ اولیه یعنی مبلغ پیش از تغییر است)
• ایراد شکلی سند
• ایراد امضای سند توسط نماینده فاقد اختیار(بنابراین چنانچه نماینده به وکیل بدون خود تصریح کند(صدور، ظهرنویسی، ضمانت یا قبولی توسط نماینده به عهده اصیل قرار میگیرد و نه نماینده) و شرکت نیز با استناد به خروج نماینده از حدود امتیازات، خود را از تعهد پرداخت وجه سفته در برابر دارنده غیرمستقیم معاف کند).
اما نکته ای که در این موضوع باید متذکرشد با توجه به ماده 19 قانون صدور چک است نماینده یا نمایندگان(مثل مدیر یا مدیرعامل) با شرکت(متضامناً) مسئول پرداخت و به چک خواهد بود.
2- چنانچه نماینده مرتکب تقصیری شود، شخصاً مسئول است مانند اینکه نماینده اختیار نداشته باشد در صورتی که در سفته اگر نماینده (وکیل) در حدود اختیار خود امضا کند نقاد موکل مسئول خواهد بود.
3- و نیز صادرکننده چک به نمایندگی از جنبه کیفری شخصاً مسئول است و از جهت مدنی با اصیل مسئولیت تضامنی دارد.

این سایت طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران ، قوانین جرایم اینترنتی و مجموعه قوانین و مقررات تجارت الکترونیک فعالیت میکند.

خدمات و محتوای عرضه شده توسط این سایت جهت استفاده در این سایت تولید میشوند. هرگونه سو استفاده از اطلاعات ، متن ها ، طرح ها ، عکس ها و ...

از این سایت پیگرد قانونی دارد و هیچ فرد حقیقی یا حقوقی اجازه سوء استفاده از مطالب این سایت را ندارد.