بطلان شرکت در ماده 270 قانون تجارت و در خوص امکان درخواست ابطلال ذینفع در دو چیز است:
• شرکت
• عملیات یا تعمیمات شرکت
1- شرکت:
الف- علل عام: عدم اهلیت یا فقدان قصد موسین، مخالف با نظم عمومی، معلوم و معین نبودن موضوع و غیرمشروع بودن جهت. لازم به توضیح است که فقدان اهلیت یکی از موسسین موجب بطلان شرکت نمیشود بلکه موجب کان لم یکن شدن تعهد آن شخص میشود و در نهایت باید آن تعهد توسط دیگری تقبل شود.
(مستنبط از وحدت ملاک ماده 79 همین قانون)
ب- علل خاص: در لایحه اصلاحی قانون تجارت – به ویژه ماده 20- شرایطی برای تشکیل شرکت ذکر شده است که عدم رعایت آنها به موجب ماده 270 موجب بطلان شرکت میشود، این شرایط را میتوان به شرح ذیل بیان کرد:
الف- تعداد شرکا(مواد 3 و 107)
ب- حداقل میزان سرمایه(ماده 5)
ج- حداقل میزان تعهد موسسان(ماده 6)
د- رعایت شرایط اعلام پذیره نویسی، اساسنامه، اظهار ثبت شرکت(مواد 6 به بعد)
هـ- شرایط پذیره نویسی(مواد 12 به بعد)
و- شرایط تشکیل مجمع عمومی موسس و انجام وظایف آن(ماده 17)
ز- مقررات ماده 20 درباره تشکیل شرکت سهامی خاص
اثر حکم بطلان شرکت نسبت به اشخاص
الف- نظریه بطلان نسبی
دادگاه در صورتی میتواند از استماع دعوا خودداری کند که اثبات شود، دعوا سابقاً بین همان اشخاص منجر به صدور حکم قطعی شده است.
ب- نظریه بطلان مطلق
با صدور حکم بطلان شرکت، دادگاه اعلام میکند چنین شخصی در اجتماع و جهان وجود ندارد و هیچ کس نمیتواند با آن رابطه حقوقی برقرار کند و آثار حکم دامنگیر همه میشود و رای بطلان در برابر تمام مردم قابل استناد است.
2- عملیات یا تصمیمات شرکت
اصولاً قانونگذار عملیات و تصمیمات شرکت را منوط به رعایت برخی مقررات کرده است که برای تشخیص این مقررات باید به مواد قانونی ذیربط مراجعه کرد، به عنوان نمونه میتوان به مقررات قانونی راجع به تشکیل مجامع عمومی، جلسات هیأت مدیره، تغییرات در سرمایه شرکت، انحلال شرکت و ... اشاره کرد، قانونگذار برای صحت این عملیات ها و تصمیمات در مواد مربوطه شرایطی را پیش بینی کرده است که باید رعایت شود.

 

این سایت طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران ، قوانین جرایم اینترنتی و مجموعه قوانین و مقررات تجارت الکترونیک فعالیت میکند.

خدمات و محتوای عرضه شده توسط این سایت جهت استفاده در این سایت تولید میشوند. هرگونه سو استفاده از اطلاعات ، متن ها ، طرح ها ، عکس ها و ...

از این سایت پیگرد قانونی دارد و هیچ فرد حقیقی یا حقوقی اجازه سوء استفاده از مطالب این سایت را ندارد.