مطابق ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است از دادگاه در موارد اشاره شده درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است.
تفاوت دستور موقت با تأمین خواسته
• دستور موت افزون بر توقیف مال، انجام عمل و منع عمل را نیز شامل میشود.
• در تأمین فوریت لازم نیست(تشخیص فوریت در زمان رسیدگی به درخواست ملاک است) در حالی که در دستور موقت فوریت لازم است.
• اخذ تأمین در دستور موقت درهر صورت از خواهان الزامی است ولی در تأمین خواسته تحت شرایطی اخذ تأمین از خواهان الزامی است و چنان چه در موارد زیر از دادگاه تأمین خواسته نماید دادگاه مکلف به قبول است:
الف- دعوی مستند به سند رسمی باشد. (اگر نوع و میزان خواسته ای که درخواست تأمین آن میشود در سند رسمی مستند دعوا مشخص نشده باشد، دادگاه نمیتواند به استناد بند«الف» ماده 108 قرار تأمین خواسته صادر کند.)
ب- خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
ج- اوراق تجاری واخواست شده باشد.
د- خواهان،خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد.
• نوع تأمین خواسته«وجه نقد» است در صورتی که در دستور موقت نوع تأمین ممکن است غیرنقد باشد.
• مهلت اقامۀ دعوا در تأمین خواسته تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین و در دستور موقت مهلت تعیین شده بیست روز می باشد.
• چنانچه خواهان به موجب رای قطعی محکوم به بطلان دعوا شد و یا حکمی برای او به اثبات نرسد، مدت مطالبه خسارت توسط خوانده بیست روز و در دستو موقت یک ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی است.
• اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی است ولی تأمین خواسته تأیید لازم نیست و فوری است.
آن چه را که به عنوان نکات پایانی باید متذکر شد از این قرار است:
• موضوع دستور موقت(نمی تواند) با خواسته دعوا واحد باشد و مؤثر در دعوا نیست.
• صدور قرار تأمین خواسته درمطالبات موجل، بیش از فراررسیدن موعد ادای دین در صورتی ممکن است که حق مستند به سند رسمی و خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. اما صدور قرار تأمین خواسته در مطالبات مشروط یا معلق در هیچ صورتی امکان پذیر نیست.
• چنانچه دادخواست مربوط به دعوای اصلی ناقص بوده باشد، دادگاه باید به درخواست تأمین خواسته که ضمن همان دادخواست ناقص از دادگاه به عمل آمده است، در صورتی که شرایط لازم برای درخواست تأمین داشته باشد، رسیدگی کند.

 

این سایت طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران ، قوانین جرایم اینترنتی و مجموعه قوانین و مقررات تجارت الکترونیک فعالیت میکند.

خدمات و محتوای عرضه شده توسط این سایت جهت استفاده در این سایت تولید میشوند. هرگونه سو استفاده از اطلاعات ، متن ها ، طرح ها ، عکس ها و ...

از این سایت پیگرد قانونی دارد و هیچ فرد حقیقی یا حقوقی اجازه سوء استفاده از مطالب این سایت را ندارد.