تأمین دلیل
مطابق ماده 149 قانون آیین دادرسی مدنی در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک آنان متضرر یا متعسر خواهد شد، میتواند از دادگاه درخواست تأمین آن ها را بکند.قرار تأمین دلیل صرفاً ملاحظه و صورت برداری از دلایل است قهراً قابل اجرا است با این وجود تأمین دلیل اقامه دعوا محسوب نمی شود.
با توجه به بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف رسیدگی به درخواست تأمین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف است و با توجه به ماده 18 همین قانون تقدیم درخواست عادی کافی است و نیازی به دادخواست ندارد و این درخواست ممکن است در هنگام دادرسی و یا قبل از اقامه دعوا باشد.
مطابق ماده 152 همین قانون دادگاه طرف مقابل را برای تأمین دلیل احضار می نماید ولی عدم حضور او مانع از تأمین دلیل نیست. در اموری که فوریت داشته باشد دادگاه بدون احضار طرف، اقدام به تأمین دلیل می نماید و تشخیص فوری بودن یا نبودن قضیه منوط به تشخیص دادرسی است. تنظیم تامین دلیل توسط مامور رسمی در حدود قانون انجام می پذیرد از این رو به جهت صلاحیت وی و رعایت مقررات سند رسمی خواهد بود اما مانعی در اثبات خلاف تنظیم صورت مجلس ندارد.
دادگاه در صورتی تأمین دلیل را مبنای حکم قرار گیرد که گزارش شورای حل اختلاف مورد وثوق او باشد بنابراین تشخیص درجه ارزش آن با دادگاه است.

این سایت طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران ، قوانین جرایم اینترنتی و مجموعه قوانین و مقررات تجارت الکترونیک فعالیت میکند.

خدمات و محتوای عرضه شده توسط این سایت جهت استفاده در این سایت تولید میشوند. هرگونه سو استفاده از اطلاعات ، متن ها ، طرح ها ، عکس ها و ...

از این سایت پیگرد قانونی دارد و هیچ فرد حقیقی یا حقوقی اجازه سوء استفاده از مطالب این سایت را ندارد.