حق امتناع زوجه که به حق حبس تعبیر می شود، اختیار زوجه در خصوص عدم نزدیکی تا زمانی که مهر او پرداخت نشده باشد از تمکین در برابر شوهرخودداری نماید. البته نکته ای که در این موضوع وجود دارد، مهر زوجه باید حال باشد و امکان مطالبه ی مهریه را داشته باشد این حق زوجه، خللی به حق نفقه ی او وارد نمی آورد اما پس از نزدیکی چنانچه زوجه با رضایت و میل خود را به شوهر عرضه دارد و نزدیکی نماید، صرفاً حق مطالبه مهریه را خواهد داشت و پرداخت نفقه ی او منوط به تمکین در برابر زوج خواهد بود.
البته موضوعی که در این مهم قابل طرح است و در کلام سابق اشاره گردید حق حبس زمانی ساقط خواهد شد که زوجه با اختیار خود، خویش را در اختیار همسر قرار دهد و چنانچه زوج با اکراه با او نزدیکی نماید این نزدیکی اثری در اسقاط حق مزبور نداشته و فاسد بوده و حق حبس به قوت خود پا برجاست و خللی بر آن وارد نیست.

 

این سایت طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران ، قوانین جرایم اینترنتی و مجموعه قوانین و مقررات تجارت الکترونیک فعالیت میکند.

خدمات و محتوای عرضه شده توسط این سایت جهت استفاده در این سایت تولید میشوند. هرگونه سو استفاده از اطلاعات ، متن ها ، طرح ها ، عکس ها و ...

از این سایت پیگرد قانونی دارد و هیچ فرد حقیقی یا حقوقی اجازه سوء استفاده از مطالب این سایت را ندارد.