طلاق خلع
مراتب ماده 1146 قانون مدنی«طلاق خلع آن است که زن به واسطۀ کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر میدهد طلاق بگیرد، اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر و یا کمتر باشد. بنابراین هرچه را که بتوان مهر قرار داد، میتوان عوض طلاق خلع قرار دد که مقدار معین ندارد. چنانچه عوض معین قبل از قبض شوهر تلف شود، زن ضامن مثل یا قیمت آن خواهد بود و نیز چنانچه عوض مستحق اللغیر در آید همین حکم اجرا خواهد شود و زن ضامن است اما این امر خللی به صحت خلع وارد نمی آورد زیرا آن چه که مشهور است اصل صحت قرار دادها بر این مهم تأکید میکند.
موضوعی که در ماده 1146 قابل اشاره است، خلع در صورتی که تنفر زن از شوهر واقع میشود و چنانچه مرد همسر خویش را اجبار به پرداخت عوض نماید در حرمت آن شکی نخواهد بود و مرد مالک آن چه را که به کراهت و اجبار به دست آورده است، نخواهد بود.
با این حال که خلع در زمره ی طلاق بائن آورده شده است اما قیدی که نیاز به توجه خواهد بود این است که چنانچه زن به عوض رجوع نماید، شوهر اگر بخواهد میتواند در صورتی که در عده باقی است به زن رجوع نماید و مانعی در این خصوص در برابر رجوع نیز نباید وجود داشته باشد.
مبارات
مبارات در شرایط و احکام همانند خلع است اما در مواردی تفاوت هایی با هم دارند.
اولین تفاوتی که وجود دارد در مبارات کراهت طرفین است در صورتی که در خلع کراهت تنها از ناحیه زن نسبت به مرد وجود دارد. از طرفی در مبارات برخلاف خلع، عوض نمیتواند از مهریه بیشترباشد. تفاوت دیگرمطابق قول مشهور باید پس از صیغه مبارت، حتماً صیغه طلاق آورده شود. در نهایت در صیغه مبارات الزامی در خصوص ادای لفظ مبارات وجود ندارد وبا کنایه ای که مقصود را برساند کفایت می کند.

این سایت طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران ، قوانین جرایم اینترنتی و مجموعه قوانین و مقررات تجارت الکترونیک فعالیت میکند.

خدمات و محتوای عرضه شده توسط این سایت جهت استفاده در این سایت تولید میشوند. هرگونه سو استفاده از اطلاعات ، متن ها ، طرح ها ، عکس ها و ...

از این سایت پیگرد قانونی دارد و هیچ فرد حقیقی یا حقوقی اجازه سوء استفاده از مطالب این سایت را ندارد.