ارکان طلاق چهار رکن است که عبارت است از: صیغه، طلاق دهنده، مطلقه و شاهد گرفتن.صراحت (طالق) در اجرای طلاق الزامی بوده و چنانچه تلفظ ممکن نباشد اشاره مبین قصد و رضا خللی در صحت آن وارد نمی آورد. به علاوه طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق باطل است اما بنابر قول صحیح مواقعی که وقوع طلاق معلق برشرط صحت باشد در نفوذ طلاق تردیدی نخواهد بود.
مطابق ماده 1136 قانون مدنی، طلاق دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.
بنابراین صغیرامکان وقوع طلاق را نخواهد داشت اما مجنون دایمی در صورت وجود مصلحت توسط ولی، اجرای آن امکان پذیر خواهد بود.
شوهر می تواند برای استفاده از این اختیار(طلاق) از دادگاه گوامی عدم سازش گرفته و پس از ارجاع به داوری و پس از پرداخت مهر و نفقه و جهیزیه زن در دفتر اسناد رسمی مبادرت به اجرای صیغه طلاق نماید.
زن نیز میتواند با وجود شرایطی که قانونگذار به وی اعطا نموده است تقاضای طلاق نماید که آن عبارت است از:
شروط ضمن عقد
توکیل در طلاق(ماده 1119 ق.م) و نیز امتناع یا عجز زوج از دادن نفقه(ماده 1129 ق.م) و مصادیق عسر و حرج در(ماده 1130 ق.م) خواهد بود.
اقسام طلاق:
طلاق بائن: در این طلاق شوهر ابتدا حق رجوع ندارد:
طلاق پیش از نزدیکی
طلاق یائسه
طلاق خلع و مبادرت مادام که زن رجوع به عرض نکرده باشد.
سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل میآید اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.
طلاق رجعی: طلاق رجمی طلاقی است که در آن مرد حق رجوع دارد، خواه رجوع بکند یا نکند. رجوع میتواند به صورت های گوناگونی ابراز شود. این رجوع گاه در قالب الفاظ رجوع نمایان میشود و گاه اعمالی مانند بوسیدن، لمس کردن از روی شهوت و نیز نزدیکی که البته در صورتی که قصد رجوع داشته باشد.
که زن از روی تعبد یا برای آگاهی از این امر که باردار نیست در انتظار به سر ببرد، در عده طلاق و فسخ نکاح سه طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی ببیند که در این صورت عدۀ او سه ماه است.
در نهایت لازم به توضیح است که در صورت وقوع طلاق احکام و آداب آن قابل تأمل است به این معنا که خروج از منزل مشترک بر زن حرام است و نیز اخراج زن بر مرد حرام است مگر آن که مرتکب طلاق آشکاری شود که دارای حد است و در مسئله نفقه در طلاق رجعی در طول عده به شرط عدم نشوز بر مرد واجب است اما در طلاق بائن، زن حق نفقه ندارد مگر آن که باردار باشد و بدون تردید قراردادن نفقه به خاطر حمل است.

 

این سایت طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران ، قوانین جرایم اینترنتی و مجموعه قوانین و مقررات تجارت الکترونیک فعالیت میکند.

خدمات و محتوای عرضه شده توسط این سایت جهت استفاده در این سایت تولید میشوند. هرگونه سو استفاده از اطلاعات ، متن ها ، طرح ها ، عکس ها و ...

از این سایت پیگرد قانونی دارد و هیچ فرد حقیقی یا حقوقی اجازه سوء استفاده از مطالب این سایت را ندارد.