متصدی تصفیه
• امر تصفیه با مدیران شرکت است اما اساسنامه شرکت وتصمیم مجمع عمومی فوق العاده که رای به انحلال داده اند ،می توان بر خلاف آن توافق نماید.
• در صورتی که دادگاه حکم به انحلال شرکت را صادر نماید، ضمن صدور حکم انحلال یا دستور جداگانه ای مدیر یا مدیران تصفیه را منصوب خواهد نمود. همچنین در صورتی که در تعیین مدیران تصفیه بین شرکا اختلاف شود، از دادگاه تعیین مدیر تصفیه را درخواست نمایند.
نکته ای که در ماده 231 قابل بیان است، چنان چه امر تصفیه بر عهده یک نفرباشد و در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه هر ذینفع می تواند از مرجع ثبت شرکت ها بخواهد که مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را جهت تعیین جانشین مدیر تصفیه دعوت و چنانچه مجمع عمومی عادی تشکیل نگردد یا نتواند جانشین انتخاب نماید هر ذینفع میتواند تعیین جانشین را از دادگاه بخواهد.
بااین اوصاف در حین تصفیه ،دارایی شرکت همچنان به قوت پابرجاست وشرکا حقی در آن ندارند چراکه آن وثیقه طلب طلبکاران شرکت است بعلاوه شرکت حق خواهد داشت اقدام به وصول مطالبات نموده ودرجهت ادای دیون اقدام نماید.

این سایت طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران ، قوانین جرایم اینترنتی و مجموعه قوانین و مقررات تجارت الکترونیک فعالیت میکند.

خدمات و محتوای عرضه شده توسط این سایت جهت استفاده در این سایت تولید میشوند. هرگونه سو استفاده از اطلاعات ، متن ها ، طرح ها ، عکس ها و ...

از این سایت پیگرد قانونی دارد و هیچ فرد حقیقی یا حقوقی اجازه سوء استفاده از مطالب این سایت را ندارد.