طبق ماده 1078 قانون مدنی: هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک باشد، می توان مهر قرار داد. بنابراین زوجین میتوانند مهر المسمی را اعم از عین و منفت یا کلی قرار دهند. همچنین تعیین مهرالمسمی در قالب آموزش حرفه یا هر امر مشروعی امکان پذیر خواهد بود و منعی در خصوص آن وجود ندارد.
با این اوصاف مقدار مهرالمسمی با تراضی طرفین معین خواهد شد و این موضوع نیز مطابق نظر مشهور فقها ازهرمقداردر اختیار زوجین خواهد بود.اما نبود مهریه در عقد دایم مانعی در صحت عقدنخواهد داشت اما مباشرت و نزدیکی زن مستحق مهرالمثل خواهد بود.
حال اگر زوجه همسر فرد را قبل از نزدیک طلاق دهد با فرض عدم مهرالمسمی زن مستحق مهرالمتعه است که در آن وضعیت مرد از جهت غنا و فقر با ملاحظه زمان و مکان و موقعیت وی با توجه به عرف تعیین میشود. البته زوجین مجاز خواهند بود که پس از عقد مهرالمسمی تراضی نموده که البته وفای به آن لازم خواهد بود. چنانچه اختیار تعیین مهریه به زوجه داده شود زن نمیتواند بیش از مهرالمثل معین نماید. البته اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالث از اختیار بیشتری برخوردار بوده و اختیار مقدار معین با او خواهد بود.
اولین اقدام در خصوص مطالبه مهریه، شناسایی نوع مهریه است که در عبارت فوق به آن اشاره گردید. زوجه می تواند برای مطالبه مهریه از طریق دادگستری که با ارایه دادخواست به دادگاه امکان پذیر است درخواست توقیف اموال زوج را مطرح نماید بعلاوه زوجه می تواند با ارایه سند ازدواج به دفترخانه محل ثبت عقد همراه اجراییه مهریه خود را مطالبه کند.
و نکته ای که در انتها باید متذکر شد، توقیف در خصوص مستثنئات دین است. در خصوص بررسی دقیق مستثنیات دین و امکان توقیف آن، به قسمت مستثنیات در همین سایت مراجعه نمایید.

 

این سایت طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران ، قوانین جرایم اینترنتی و مجموعه قوانین و مقررات تجارت الکترونیک فعالیت میکند.

خدمات و محتوای عرضه شده توسط این سایت جهت استفاده در این سایت تولید میشوند. هرگونه سو استفاده از اطلاعات ، متن ها ، طرح ها ، عکس ها و ...

از این سایت پیگرد قانونی دارد و هیچ فرد حقیقی یا حقوقی اجازه سوء استفاده از مطالب این سایت را ندارد.