اسباب نفقه سه چیز است: 1- زوجیت 2- قرابت 3- مالکیت
بااین حال که اسباب نفقه در سه مورد در صورت وجود شرایط الزامی خواهد بود اما در حال حاضر مبحث انفاق به زوجه مورد بحث قرار خواهد گرفت.
نفقه زن دائمی واجب است البته ادای آن در صورتی واجب میشود که زن در برابر مرد تمکین کرده و منعی در خصوص ادای آن که همان نشوز است وجود نداشته باشد.
البته در نکاح موقت در صورت شرط ضمن عقد، پرداخت نفقه از سوی شوهر الزامی است در پرداخت نفقه آنچه واجب است تأمین نیازهایی است که زن مطابق معمول امثال خود به آنها احتیاج دارد.
مطابق ماده 1907 قانون مدنی: «نفقه عبارت است از همۀ نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض(اصلاحی 19/8/1381)
بنابراین آن چه در این ماده است جنبه حصری ندارد و از آن جایی که ریاست خانواده بر عهده مرد است تأمین معاش زن و فرزندان خود را بر عهده دارد.
البته در حین انعقاد عقد نکاح، تمکن از ادای نفقه شرط صحت عقد نمی باشد با این اوصاف مقبول لزوم عقد نکاح، خواهد بود.
با این وجود قدرت بر انفاق شرط وجوب پذیرش پیشنهاد ازدواج از سوی زن یا ولی زن خواهد بود.
اما ضمانت اجرای آن در صورت امتناع یا عجز زوج از ادای نفقه در ماده 1129 قانون مدنی، زن میتواند درخواست طلاق نماید.

 

این سایت طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران ، قوانین جرایم اینترنتی و مجموعه قوانین و مقررات تجارت الکترونیک فعالیت میکند.

خدمات و محتوای عرضه شده توسط این سایت جهت استفاده در این سایت تولید میشوند. هرگونه سو استفاده از اطلاعات ، متن ها ، طرح ها ، عکس ها و ...

از این سایت پیگرد قانونی دارد و هیچ فرد حقیقی یا حقوقی اجازه سوء استفاده از مطالب این سایت را ندارد.