ادعای امانی بودن چک در فرض صحت، مؤثر در حق شاکی یا محکوم له نمی باشد و نظر بر اینکه صرف صدور چک دلیل بر اشتغال ذمه صادرکننده چک در قبال دارنده آن است. از نظر اصول محاکم به اسناد تجاری حداقل در روابط صادرکننده و افراد ثالث با حسن نیت، لازمه حفظ اعتبار سند مصون بودن از هر گونه ایراد است.
اجرای چک امانی
بانظر به مواد 3و7قانون صورچک صادرکننده چک امانی صرفا جهت تضمین تعهد برآمده است و قصدی در پرداخت آن نداشته است و یا عبارت دیگری چک صرفا جهت امانت به وی سپرده شده است.
اجرای چک مشروط
به موجب ماده 248(آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی» مصوب 6/4/1355) دعوی صادرکنندۀ چک در مورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت ...... در متن چک نوشته میشود و همچنین مطابق مذکور در ظهر چک در مورد ظهرنویسی در اداره ثبت قابل رسیدگی نمی باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجرائیه در اداره ثبت می باشد.

 

این سایت طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران ، قوانین جرایم اینترنتی و مجموعه قوانین و مقررات تجارت الکترونیک فعالیت میکند.

خدمات و محتوای عرضه شده توسط این سایت جهت استفاده در این سایت تولید میشوند. هرگونه سو استفاده از اطلاعات ، متن ها ، طرح ها ، عکس ها و ...

از این سایت پیگرد قانونی دارد و هیچ فرد حقیقی یا حقوقی اجازه سوء استفاده از مطالب این سایت را ندارد.