نفقه
اسباب نفقه سه چیز است: 1- زوجیت 2- قرابت 3- مالکیت
بااین حال که اسباب نفقه در سه مورد در صورت وجود شرایط الزامی خواهد بود اما در حال حاضر مبحث انفاق به زوجه مورد بحث قرار خواهد گرفت.
نفقه زن دائمی واجب است البته ادای آن در صورتی واجب میشود که زن در برابر مرد تمکین کرده و منعی در خصوص ادای آن که همان نشوز است وجود نداشته باشد.
البته در نکاح موقت در صورت شرط ضمن عقد، پرداخت نفقه از سوی شوهر الزامی است در پرداخت نفقه آنچه واجب است تأمین نیازهایی است که زن مطابق معمول امثال خود به آنها احتیاج دارد.
مطابق ماده 1907 قانون مدنی: «نفقه عبارت است از همۀ نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض(اصلاحی 19/8/1381)
بنابراین آن چه در این ماده است جنبه حصری ندارد و از آن جایی که ریاست خانواده بر عهده مرد است تأمین معاش زن و فرزندان خود را بر عهده دارد.
البته در حین انعقاد عقد نکاح، تمکن از ادای نفقه شرط صحت عقد نمی باشد با این اوصاف مقبول لزوم عقد نکاح، خواهد بود.
با این وجود قدرت بر انفاق شرط وجوب پذیرش پیشنهاد ازدواج از سوی زن یا ولی زن خواهد بود.
اما ضمانت اجرای آن در صورت امتناع یا عجز زوج از ادای نفقه در ماده 1129 قانون مدنی، زن میتواند درخواست طلاق نماید.
نفقه در لغت به معنی هزینه و خرج هر روزه آمده است که عبارت است از نیازهای افراد که برای حیات ضرورت دارد. در قانون ایران نفقه بر دو دسته از افراد واجب است: نفقه زوجه نفقه اقارب و خویشان که به شرح آن می‌پردازیم.
زوجه
طبق ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی همین که نکاح به طور صحت واقع روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود و دو شرط زیر برای وجود نفقه ضروری است. دائمی بودن عقد، تمکین زوجه.
تفاوت نفقه زوجه با اقارب دیگر در آن است که زوجه می‌تواند نفقه گذشته خود را نیز مطالبه کند در حالی که سایر اقارب فقط می‌توانند نفقه آینده خود را مطالبه نمایند.
1.    دائمی بودن عقد
2.    تمکین زوجه
شرط تعلق نگرفتن نفقه به زوجه در صورتی است که عدم تمکین وی در دادگاه خانواده اثبات شده باشد و این حکم قطعی گردیده باشد و اگر حکم به صورت مشروط صادر شده است و زوج ملزم به تهیه مسکن و لوازم زندگی باشد تا زمانی که مامور اجرای دادگاه منزل و شرایط آن را بررسی ننموده است حکم عدم تمکین قطعی نیست و زوجه مستحق نفقه است
اقارب
اقارب در اینجا عبارت است از:
1.    فرزندان و نوه‌ها (اگر چه پایین‌تر روند)
2.    پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ‌ها اگر چه بالا روند و نفقه این دو دسته خواه مرد باشد یا زن، کوچک یا بزرگ، مسلمان یا کافر بر مرد واجب است.
 
چگونگی مطالبه نفقه
نفقه را هم از طریق کیفری و هم از طریق حقوقی می توان مطالبه نمود.
از طریق حقوقی
در صورتی که مقدار مطالبه کمتر از ۲۰میلیون تومان است (در تهران)مراجعه به شورای حل اختلاف و در صورتی که بیشتر از بیست میلیون تومان است از طریق دادخواست مطالبه می‌شود.
در هر دو مورد ابتدا موضوع بررسی و در صورت وجود حق به کارشناس ارجاع می‌شود و کارشناس با توجه به شرایط زوجه مرتبه اجتماعی او تحصیلات و نظایر آن نفقه وی را تعیین می‌نماید.
از طریق کیفری
با تقدیم شکواییه به دادسرا انجام می شود. در صورتی که سوال دیگری در این زمینه دارید با وکلای موسسه  تماس حاصل فرمایید.