جعل به معنای تقلب کردن و برگردانیدن استدر قانون تعریفی از جرم جعل نیامده است بلکه انواع و مصادیق آن اعم از ساختن نوشته یا سند، ساختن مهر یا امضای اشخاص، خراشیدن تراشیدن قلم بردن یا الحاق یا اثبات یا سیاه کردن و نظایر این‌ها  
جعل به دو دسته تقسیم می‌شود:
•    مادی
•    معنوی
مادی
جعل مادی به این معناست که در ظاهر و صورت نوشته یا سند خدشه وارد شود.
معنوی
جعل معنوی به این معنا است که بدون ایراد هیچگونه خدشه‌ای به ظاهر سند یا نوشته و … حقیقتی در آن تحریف شده و مطالب منتسب به دیگران به گونه‌ای دیگر در آن منعکس شود.
شرایط تحقق جرم از دید قانونگذار
1.    جعل در چیزی قابل تصور است که خود آن ساختگی و تقلبی نباشد، تغییر سند مجعول،جعل محسوب نمی شود.
2.    موضوع جعل باید سند یا نوشته یا سایر موارد مذکور در قانون مثل تمبر،منگنه،علامت،امضا و مهر می باشد.
3.    باید امکان مشتبه کردن و به اشتباه انداختن اشخاص متعارف وجود داشته باشد،یعنی این احتمال برود که آنها مورد ساختگی و تقلبی را با اصل اشتباه بگیرند حتی اگر شباهتی بین مورد ساختگی با اصل مشاهده نشود.
4.    مهمترین شرط قابل ذکر در مورد جعل اعم از مادی یا معنوی اینست که موضوع جعل باید ماهیتا ساختگی و تقلبی باشد و صرف اینکه حاوی اطلاعات دروغ است کفایت نمی کند.
شرط تحقق جرم و مسئول شناختن مرتکب
1.    ماهیت جعلی سند یا نوشته…..احراز شود
2.    برای مسئول شناختن استفاده کننده وی علاوه بر ارتکاب اقدام مادی باید قصد ارتکاب جرم را داشته باشد،یعنی باید اولا عمد در استفاده از سند مجعول داشته باشد و ثانیا قصد ایراد ضرر را به شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی داشته باشد.
3.    قابلیت ورود ضرر باید محرز باشد.
 
مجازات جرم
مجازات جرم در قانون بسته به مصادیق آن از سه ماه شروع می‌شود و حداکثر آن تا ۲۰ سال حبس می‌باشد. استفاده از سند مجعول نیز جرمی برای جعل می‌باشد و قانونگذار برای این جرم همان مجازات جرم جعل سند را تعیین کرده است. ولی در صورتی که فرد هم سند را جعل نماید و هم از آن استفاده کند در نظر قانونگذار و قاضی پرونده مرتکب دو جرم گردیده است و مجازات وی تشدید می‌گردد.
در صورتی که سوال دیگری در این زمینه دارید با وکلا موسسه تماس حاصل فرمایید