خیانت در امانت

عناصر متشکله جرم خیانت در امانت

1- عنصر قانونی

جرم خیانت در امانت در قانون تعریف نشده است اما حقوقدانان با توجه به مصادیق مواد 673 و 474 قانون مجازات اسلامی خیانت در امانت را عمل عمدی خلاف امانت توسط امین را که منجر به ضرر به صاحب مال میشود تعریف نموده اند.

2- عنصر مادی

الف- رفتار فیزیکی:

خیانت در امانت همان گونه که ماده 674 ق. م. ا بیان شده است شامل: استعمال(استفاده از مال مورد امانت)، (تصاحب، سلطه بر مال مورد امانت و آن را متعلق به خود بداند) اتلاف(تلف و نابودن کردن مال مورد امانت) و مفقود نمودن است که به شکل فعل یا ترک فعل می باشد اما معمولاً به صورت فعل در ماده 674 ق. م. ا به طور حصری آمده است.

ب- مجموعه شرایط و اوضاع و احوال

  • مال به یکی از طرق قانونی با شرط استرداد یا به مصرف معین رساندن به امین سپرده شده باشد.
  • بین فعل مرتکب و ضرر مالک رابطه علیت برقرار باشد به این معنا که عمل مرتکب با نتیجه مرتکب مؤثر باشد.

ج- نتیجه حاصله

خیانت در امانت متغیر به نتیجه است، لیکن ضرر به مالکین یا متصرفین قانونی از اموال نتیجه جرم خیانت در امانت است.

  • عنصر روانی:
  • سوء نیت تام: انجام عمدی عمل مادی اشاره شده مال مورد امانت توسط امین است.
  • سوء نیت خاص: قصد ورود ضرر به غیرسازنده ی سوء نیت خاص است.

عبارات مرتکب جرم خیانت در امانت براساس ماده 674 قانون تعزیرات به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. قانونگذار در ماده 674 همین قانون بیان نموده است مرتکب سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء سپرده شده، به مجازات یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

 

در صورتی که سوالی در این زمینه دارید با وکلای موسسه تماس حاصل فرمایید.